Mrs Susan ( Sales Executive )

Bệnh viện duy nhất ở Grand Island, bang Nebraska, đã chật kín, khiến thị trưởng lo lắng đề xuất phong tỏa, nhưng Thống đốc bang cho rằng "không cần thiết". Trong nhiều tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức y tế hàng đầu của ông liên tục xướng tên các bang thuộc vành đai nông nghiệp của Mỹ là

Mrs Susan ( Sales Executive )

Bệnh viện duy nhất ở Grand Island, bang Nebraska, đã chật kín, khiến thị trưởng lo lắng đề xuất phong tỏa, nhưng Thống đốc bang cho rằng "không cần thiết". Trong nhiều tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức y tế hàng đầu của ông liên tục xướng tên các bang thuộc vành đai nông nghiệp của Mỹ là

Mrs Susan ( Sales Executive )

Bệnh viện duy nhất ở Grand Island, bang Nebraska, đã chật kín, khiến thị trưởng lo lắng đề xuất phong tỏa, nhưng Thống đốc bang cho rằng "không cần thiết". Trong nhiều tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức y tế hàng đầu của ông liên tục xướng tên các bang thuộc vành đai nông nghiệp của Mỹ là

Mrs Susan ( Sales Executive )

Bệnh viện duy nhất ở Grand Island, bang Nebraska, đã chật kín, khiến thị trưởng lo lắng đề xuất phong tỏa, nhưng Thống đốc bang cho rằng "không cần thiết". Trong nhiều tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức y tế hàng đầu của ông liên tục xướng tên các bang thuộc vành đai nông nghiệp của Mỹ là

Mrs Susan ( Sales Executive )

Bệnh viện duy nhất ở Grand Island, bang Nebraska, đã chật kín, khiến thị trưởng lo lắng đề xuất phong tỏa, nhưng Thống đốc bang cho rằng "không cần thiết". Trong nhiều tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức y tế hàng đầu của ông liên tục xướng tên các bang thuộc vành đai nông nghiệp của Mỹ là

Get Updates & More

Thoughtful thoughts to your inbox